Lý do tổng thống Trump sẽ trở lại

Lý do tổng thống Trump sẽ trở lại

Trump – Best Deal Right Now?

Kim chỉ nam cho cuộc vận động tranh cử tổng thống 2024 của tổng thống Trump là Hiến pháp Hoa Kỳ. Đấy là nền tảng lâu bền bảo vệ quyền tự do, cựu tổng thống Trump ra tranh cử vào 3 năm tới cũng là vì những giá trị cao cả đó. Cơ hội đang chia đều cho mọi đối thủ chính trị, nói gì thì nói cựu tổng thống Trump ra tranh cử nhiệm kỳ 2024-2028 lúc đó thì tuổi của ông cũng chỉ bằng tuổi của Joe Biden năm 2020.
#Donal-Trump, #Trump

Thanks for watching the Trump video!

Watch the Trump video on Youtube

Kim chỉ nam cho cuộc vận động tranh cử tổng thống 2024 của tổng thống Trump là Hiến pháp Hoa Kỳ. Đấy là nền tảng lâu bền bảo vệ quyền tự do, cựu tổng thống Trump ra tranh cử vào 3 năm tới cũng là vì những giá trị cao cả đó. Cơ hội đang chia đều cho mọi đối thủ chính trị, nói gì thì nói cựu tổng thống Trump ra tranh cử nhiệm kỳ 2024-2028 lúc đó thì tuổi của ông cũng chỉ bằng tuổi của Joe Biden năm 2020.
#Donal-Trump, #Trump

Thanks for watching the Lý do tổng thống Trump sẽ trở lại video!

Watch the Lý do tổng thống Trump sẽ trở lại video on Youtube